Privacyverklaring

Siip & Stubs zijn handelsnamen van Invitee Music & Sports, gevestigd aan Eekwal 2 8011 LD Zwolle. Invitee Music & Sport is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.getstubs.com
Eekwal 2
8011 LD Zwolle
038-303 55 22

Siip is een identity-provider, een digitale kluis met een aantal van jouw persoonsgegevens. Jij als gebruiker bepaald wie inzage heeft in deze gegevens. Het unieke aan deze kluis is dat door middel van een officiële identiteitsvaststelling jij Siip kan gebruiken om je online te legitimeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Siip verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze app aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • IP adres
 • IMEI
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze app
 • Identificatiedocumentnummer
 • Identificatiedocumenttype
 • Vervaldatum document

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze App en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gdpr@mysiip.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Siip verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

Op grond van toestemming:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief indien gewenst,
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Op grond van gerechtvaardigd belang:

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren,
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Siip verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor nachtregistratie voor evenementen die jij bezoekt. Dit gebeurt op grondslag van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Siip neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Siip) tussen zit.

Gegevens die worden bewaard totdat uw Siip-account wordt verwijderd

We bewaren sommige gegevens gedurende de levensduur van uw Siip-account als het nuttig is om inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers onze functies gebruiken en hoe we onze services kunnen verbeteren. Wanneer u uw Siip-account verwijdert, worden al uw gegevens verwijderd, waar wij geen wettelijke bewaarplicht voor hebben.

Gegevens die worden bewaard gedurende langere periode voor beperkte doeleinden

Soms verplichten zakelijke of wettelijke vereisten ons ertoe bepaalde gegevens gedurende een langere periode te bewaren voor specifieke doeleinden. Wanneer Siip bijvoorbeeld een betaling verwerkt voor u of wanneer u een betaling doet aan Siip, bewaren we deze gegevens gedurende een langere periode op grond van de vereisten op het gebied van belasting en boekhouding. Enkele voorbeelden van redenen waarom we gegevens langer bewaren, zijn:

 • Beveiliging, fraude- en misbruikpreventie
 • Financiële administratie
 • Naleving van wettelijke of regelgevingsvereisten
 • Waarborging van de continuïteit van onze services
 • Directe communicatie met Siip

Veilige en volledige verwijdering mogelijk maken

Wanneer u gegevens verwijdert uit uw Siip-account, beginnen we onmiddellijk met de verwijdering ervan uit het product en onze systemen. We proberen er eerst voor te zorgen dat de gegevens meteen niet langer zichtbaar zijn en niet langer kunnen worden gebruikt.

Vervolgens beginnen we een proces dat is ontworpen om de gegevens veilig en volledig te verwijderen uit onze opslagsystemen. Veilige verwijdering is belangrijk om onze gebruikers en klanten te beschermen tegen onbedoeld gegevensverlies. Volledige verwijdering van gegevens van onze servers is net zo belangrijk voor de gemoedsrust van gebruikers.

Net als bij elk verwijderingsproces kunnen zaken als routinematig onderhoud, onverwachte storingen, bugs of fouten in onze protocollen zorgen voor vertragingen in de processen en perioden die zijn gedefinieerd in dit artikel. We maken gebruik van systemen die zijn ontworpen om dergelijke problemen te detecteren en te herstellen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Siip deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Siip blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Siip gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze App wordt opgeslagen in de tablet of smartphone.

Siip gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de App naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw profiel en voorkeursinstellingen onthouden worden.

De Siip app maakt tevens gebruik van de open source software Piwik om statistische gegevens te verzamelen voor analysedoeleinden. Dit wordt gedaan om de App nog beter af te stemmen op de gebruiker. Voor het maken van de statistieken wordt het IP-adres van het netwerk waarbinnen de Siip app gebruikt wordt verwerkt. Om zo min mogelijk inbreuk te maken op de privacy van de bezoeker worden de laatste 6 cijfers van elke IP-adres verwijderd direct nadat de logbestanden in Piwik zijn geïmporteerd.

De ruwe gegevens worden gemaskeerd bewaard voor een termijn van 18 maanden. Hierna worden deze verwijderd.

Indien je niet wenst mee te werken aan deze geanonimiseerde vorm van analyse, is er de mogelijkheid om de software van Piwik uit te schakelen. Dit kunt u doen bij de instellingen van de Siip App, onder de knop ‘Over de App’ bij de Instellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar gdpr@mysiip.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Siip zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Siip wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Siip neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gdpr@mysiip.com